Zvláštní daňové doklady

Mezi zvláštní daňové doklady podle zákona o DPH patří následující níže uvedené daňové doklady.

Splátkový kalendář

Splátkový kalendář je daňovým dokladem, pokud obsahuje náležitosti daňového dokladu a tvoří součást nájemní smlouvy nebo je na něj v těchto smlouvách výslovně odkazováno.

Platební kalendář

Platební kalendář je daňovým dokladem, pokud obsahuje náležitosti daňového dokladu, osoba, pro niž je uskutečňováno zdanitelné plnění, poskytuje úplatu před uskutečněním zdanitelného plnění a je na něm uveden rozpis plateb na předem stanovené období.

Platební kalendář nemusí obsahovat den uskutečnění plnění nebo den přijetí úplaty.

Souhrnný daňový doklad

Osoba povinná k dani, která uskutečňuje několik samostatných plnění pro stejnou osobu, může vystavit za těchto několik samostatných plnění souhrnný daňový doklad. Souhrnný daňový doklad se vystavuje do 15 dnů od konce kalendářního měsíce, ve kterém se uskutečnilo první plnění uvedené na tomto souhrnném daňovém dokladu, nebo byla přijata první úplata uvedená na tomto souhrnném daňovém dokladu, pokud vznikla povinnost vystavit daňový doklad v důsledku přijetí úplaty.

Údaje společné pro všechna samostatná plnění mohou být na souhrnném daňovém dokladu uvedeny pouze jednou. Pro každé samostatné plnění musí být zvlášť uvedeny tyto údaje:

  • den uskutečnění plnění nebo den přijetí úplaty, podle toho, který nastane dříve,
  • jednotková cena bez daně a sleva, není-li obsažena v jednotkové ceně,
  • základ daně,
  • sazba daně a
  • výše daně

Potvrzení vystavené při dražbě

Potvrzení vystavené při dražbě obchodního majetku plátce nebo při jeho prodeji mimo dražbu je daňovým dokladem, pokud obsahuje  náležitosti daňového dokladu a sdělení, že se jedná o prodej prostřednictvím osoby určené k uskutečnění prodeje obchodního majetku plátce.

Máte zájem o naše účetní služby?

Pokud máte zájem o informace týkající se využití našich účetních služeb, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat! Vaše dotazy týkající se účetních a daňových služeb ochotně zodpovíme nebo si s Vámi sjednáme nezávaznou odbornou účetní konzultaci zdarma!

Kontaktujte nás