Základní účetní výkazy

Finanční nebo také účetní výkazy jsou dokumenty zobrazující finanční situaci účetní jednotky. V ČR jsou označované jako účetní závěrka. Základními účetními nebo také finančními výkazy jsou tyto:

Rozvaha

Jedním ze základních výkazů je rozvaha, která podává přehled o finanční pozici podniku, to je především o jeho majetku a zdrojích krytí k určitému datu. Správně sestavená rozvaha musí po formální stránce splňovat základní bilanční rovnici, to je, že součet aktiv se musí rovnat součtu pasiv. Obsah, rozsah a formu určují účetní standardy, podle kterých podnik výkaz sestavuje.

Aktiva

Dlouhodobý majetek

 • Dlouhodobý hmotný majetek
 • Dlouhodobý nehmotný majetek
 • Dlouhodobý finanční majetek

Oběžná aktiva

 • Zásoby
 • Pohledávky
 • Peněžní prostředky

Pasiva

Vlastní kapitál

 • Základní kapitál
 • Fondy ze zisku
 • Výsledek hospodaření minulých let
 • Výsledek hospodaření běžného účetního období

Cizí zdroje

 • Rezervy
 • Dlouhodobé závazky
 • Krátkodobé závazky

Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztrát neboli výsledovka podává přehled o finanční výkonnosti podniku, tedy o jeho nákladech, výnosech a výsledku hospodaření. Lze z ní vyčíst, jakého hospodářského výsledku společnost dosáhla za sledované a minulá období. Výsledovka je tokový finanční výkaz vztahující se vždy ke konkrétnímu časovému intervalu.

+ tržby za prodej zboží

− náklady na prodané zboží

= odchodní marže

+ výnosy z finančních činností

− náklady na finanční činnost

= finanční výsledek hospodaření

+ tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb

− náklady související s provozní činností

= provozní výsledek hospodaření

− daň z příjmu za běžnou činnost

= výsledek hospodaření za běžnou činnost

+ mimořádné výnosy

− mimořádné náklady

− daň z příjmů z mimořádné činnosti

= mimořádný výsledek hospodaření

Přehled o peněžních tocích – cash flow

Cash flow podává přehled o peněžních tocích z provozní, investiční a finanční činnosti podniku.

Přehled o změnách vlastního kapitálu

Přehled o změnách vlastního kapitálu podává přehled o změnách ve vlastním kapitálu podniku.

Příloha k účetní závěrce

Obsahuje doplňující informace k výše uvedeným výkazům a popisuje účetní metody, které byly při jejich sestavování použity.

Máte zájem o naše účetní služby?

Pokud máte zájem o informace týkající se využití našich účetních služeb, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat! Vaše dotazy týkající se účetních a daňových služeb ochotně zodpovíme nebo si s Vámi sjednáme nezávaznou odbornou účetní konzultaci zdarma!

Kontaktujte nás