Jaké jsou možnosti daňové optimalizace?

Správci státního rozpočtu počítají s tím, že daňový poplatník se snaží optimalizovat svou daňovou povinnost. Stát tedy může nasměrovat subjekty žádoucím směrem a tím plní alokační funkci daně. Na daních lze tedy šetřit legálně, a to různými způsoby:

Daňová úspora

Daňový poplatník může využít možnost snížení základu daně z příjmu. Některé části základu daně jsou ze zákona nezdanitelné, jiné jsou odečitatelné.

Nezdanitelné části základu daně

Od základu daně lze odečíst některé položky, které jsou ze zákona nezdanitelné. Podrobný popis všech těchto částek specifikuje § 15 zákona o daních z příjmů (Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů). Mezi nejvyužívanější patří:

Dary, jejichž hodnota přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí alespoň 1000 korun, v úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně. Mezi dary se podle zákona o daních z příjmů počítá např. i bezpříspěvkové dárcovství krve nebo darování orgánu od žijícího dárce, přičemž jeden odběr krve nebo např. krevní plasmy je zákonem oceněn na 2000 Kč, odběr orgánu na 20 000 Kč.

Úroky zaplacené ve zdaňovacím období z úvěru ze stavebního spoření nebo hypotečního úvěru poskytnutého na bytové potřeby. Úhrnná částka úroků, o které se snižuje základ daně ze všech úvěrů poplatníků v téže domácnosti, nesmí překročit 300 000 Kč.

Příspěvky zaplacené poplatníkem na penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo na doplňkové penzijní spoření. Částka, kterou lze odečíst se rovná celkově zaplaceným příspěvkům sníženým o 12 000 korun. Max. výše činí 12 000 korun ročně.

Pojistné zaplacené poplatníkem v kalendářním roce na jeho soukromé životní pojištění splňující zákonem dané podmínky, od roku 2008 také u pojištění od pojišťoven z EU a EHS. Nejvíce lze ročně odečíst 12 000 korun.

Odborové příspěvky zaplacené ve zdaňovacím období členem odborové organizace odborové organizaci. Odečíst lze částku do výše 1,5% zdanitelných příjmů podle § 6, s výjimkou příjmů zdaněných srážkou podle zvláštní sazby daně, maximálně však do výše 3000 Kč za zdaňovací období.

Úhrady za zkoušky vykonané v rámci dalšího vzdělávání nejvýše do částky 10000 korun ročně (zdravotně postižení 13000 korun, těžce zdravotně postižení 15000 korun).

Odečitatelné položky

Od základu daně lze některé položky odečíst. O které se jedná, je uvedeno v § 34 zákona o daních z příjmů.

Především sem spadá daňová ztráta, která vznikla a byla vyměřena až v 5 uplynulých zdaňovacích obdobích.

Dále se od základu daně v plné výši odečítají výdaje na realizaci projektů výzkumu a vývoje.

Uplatnit lze i odpočet na podporu pořízení majetku na odborné vzdělávání nebo odpočet na podporu výdajů vynaložených na žáka nebo studenta.

Možnost mezinárodní daňové optimalizace

Daňové optimalizace lze dosáhnout mimo jiné také přesunem části vlastní daňové povinnosti na zahraniční subjekt se sídlem v některém z daňových rájů. Snížení daňové zátěže s využitím začlenění podniku do mezinárodních firemních struktur nebo zakládání holdingových společností v zemích s nižším zdaněním při současném využití smluv o zamezení dvojího zdanění je moderní, stále více využívaný trend.

Máte zájem o naše účetní služby?

Pokud máte zájem o informace týkající se využití našich účetních služeb, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat! Vaše dotazy týkající se účetních a daňových služeb ochotně zodpovíme nebo si s Vámi sjednáme nezávaznou odbornou účetní konzultaci zdarma!

Kontaktujte nás